Kulturkajen i Skælskør skaber kultur på havnen.

8/2 2015

Generalforsamling i Kulturkajen4230

Onsdag d. 25/2 kl. 19 i Magasinet, Strandgade.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Formandens beretning
  5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
  6. Behandling af indkomne forslag indkommet senest 8 dage før generalforsamling.                      Bestyrelsen har godkendt forslag om:                                                                                                1) - at Skælskør Turisme  kan overtage husene, foreningens værdier samt arkiv for at drive "Kulturkajen4230" med husene på havneområdet videre med samme formål som tidligere. Administrationen kan foretages af Skælskør Bykontor mod at lånere herfor betaler et beløb dækkende administration og vedligeholdelse.                                                                                                      2) - at vedtægters §8 vedr. "opløsning" ændres således: Foreningens arkiv, formue og andre værdier tilfalder Skælskør Turisme ved overtagelsesdag, som generalforsamlingen beslutter.
  7. Fastsættelse af kontingent - bortfalder såfremt pkt. 6 vedtages.
  8. Valg til bestyrelse samt valg af 2 supleanter og 2 revisorer: Alle modtager genvalg indtil overgivelse til Skælskør Turisme.
  9. Evt.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk